کوروناویرس کیټونه

  • SARS-CoV 2 Test Kits

    د SARS-CoV 2 ټیسټ کټونه

    که چیرې دا سارس یا ناول کورونویرس نیومونیا وي ، طبي محافظت کالي د ویروس په هر خپریدو کې حیاتي رول لوبوي ، او د طبي محافظوي جامو کیفیت د تولید ټیکنالوژۍ پرمختګ سره ورو ورو وده کوي. دا مقاله به د لاندې 4 اړخونو څخه د طبی محافظت کالي جامع توضیح کړي. 1 د prot medical؟ clothing Bas prot ؟ectiveective clothingectiveﺎ؟ clothing clothingﺎ of Bas Bas Bas Bas introduction introduction introduction introduction introduction introduction introduction 1. 1. 1. 1.1 medical medical medical medical prot prot protective؟؟؟ clothing clothing What What څ What؟؟؟ د طبي محافظوي جامو تعریف او کارول. 1 ...